เคล็ด(ไม่)ลับ บูชาพระพรหมอย่างไรให้ได้รับพรสมปรารถนาทุกประการ

เคล็ด(ไม่)ลับ บูชาพระพรหมอย่างไรให้ได้รับพรสมปรารถนาทุกประการ

             เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จักเป็นอย่างดี และให้ความเคารพบูชาพระพรหมมาอย่างช้านาน โดยตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหมคือพระผู้สร้างโลก และผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง แตกต่างจากพระพรหมในศาสนาพุทธ โดยทางพุทธนั้นหมายถึงตัวแทนของผู้ที่ทำความดี ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จนไปเกิดเป็นพระพรหม ทำให้ในศาสนาพุทธมีพระพรหมหลายองค์ แต่ที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุดเห็นจะเป็นพระพรหมเอราวัณ ณ สี่แยกราชประสงค์ หรือท้าวมหาพรหมนั่นเอง

             ด้วยพระพรหมมีลักษณะที่โดดเด่นคือ พระพักตร์ที่มากถึงสี่พักตร์ ซึ่งแต่ละพระพักตร์ก็มีนัยยะการขอพรที่แตกต่างกันไป และเชื่อกันว่า 4 พักตร์นี้ หมายถึง นัยยะของพรหมวิหาร 4 และหากผู้ที่เคารพบูชาประพฤติและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจะส่งผลดลใจให้พระพรหมประทานพรให้สมปรารถนา

ควรบูชาพระพรหมตั้งประดิษฐานไว้ที่ใดบ้าง?

             พระพรหม พระผู้สร้างโลก ถือเป็นเทพองค์ใหญ่ ควรจัดตั้งไว้ให้ประชาชนได้สักการะในที่แจ้ง เพื่อไม่เป็นการลดทอนบารมีขององค์พระ โดยส่วนมากเราจะเห็นพระพรหมตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารของหน่วยงานราชการ องค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาคับคั่งอย่างสี่แยกราชประสงค์ ทั้งนี้ก็เพราะมีความเชื่อที่ว่าพระพรหมถ้ายิ่งมีผู้มากราบไหว้บูชามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้บารมีของพระพรหมมีมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อบารมีมีมากขึ้นการขอพรก็จะยิ่งสัมฤทธิ์ผล หรือสมดั่งใจหวังมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การบูชาพระพรหมในบ้านจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้เลย หากแต่เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีงามอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด การบูชาจึงจะส่งผลดีต่อครอบครัว

คาถาบูชาพระพรหมที่ควรรู้และฝึกท่องจนขึ้นใจ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระพรหมมีทั้งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และของศาสนาพุทธ ซึ่งทั้งสองศาสนาก็มีคาถาบูชาที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากไม่แน่ใจว่าพระพรหมที่เราบูชาเป็นของศาสนาใด แนะนำให้สวดคาถาบูชาทั้งสองคติ จะยิ่งส่งผลดีเสริมกันสร้างความเป็นมงคลให้กับผู้สวดยิ่งขึ้นไปอีก

คาถาบูชาพระพรหมแบบพราหมณ์-ฮินดู

การสวดคาถาบูชาเทพตามแบบพราหมณ์-ฮินดูทุกนิกาย จำเป็นต้องสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ถึงค่อยสวดคาถาบูชาพระพรหมตาม โดยบทสวดมีดังต่อไปนี้

โอม พรหมมายะ นะมะห์ (4 จบ)

โอม ปะระเมสะมะ มัสการัม

องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัมรูปัสสะวะวิษณุไวยะ ทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง

ยะไวยะลาคะมุลัมสะทานันตะระ วิมุสะตินันนะมัตเตนะมัตเตร

จะ อะการัง ตะโกวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะราม กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม

สัมโภพะกลโก ทิวะทิยัมมะตัมยะ

โอม จะตุระมุขายะ วิทมะเห หัมษา รุทายะ ธีมะหิ

ตันโน พรหมมา ประโจทะยาต (1 จบ)

คาถาบูชาพระพรหมแบบพุทธ

(ตั้งนโม 3 จบ)

โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง

พรหมมาสะหะปะตินามะ

อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมังทิสะวา

นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ

โอม พรหมมะเณ นะมะ โองการพินทุ นาถังอุปปันนาถัง

สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมัง

พรหมมาสะหัมปะตินามังทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง

โอม พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

ทุติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

ตะติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

พรหมมาจิตตัง ปิยังมะมะ

นะชาลีติ นะมะพะทะ

นะมะอะอุ เมกะอะอุ

ปิโย เทวะ มะนุสสานังปิโย พรหมมา นะมุตตะมัง

ปิโย นาคะ สุปันณานังปินินทะริยัง นะมามิหัง

คาถาบูชาพระพรหมแบบย่อ

โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

สิ่งควรรู้ในการไหว้พระพรหม เตรียมของบูชาอะไรบ้าง และไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก?

             อย่างที่ทราบกันดีแล้ว พระพรหมมีทั้งหมด 4 พักตร์ โดยแต่ละพักตร์ก็จะบันดาลพรให้แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากคุณต้องการได้รับพรครบทุกประการต้องอย่าลืมไหว้ให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ และต้องจดจำให้ดีว่าการไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอกในแต่ละหน้าที่แตกต่างกันไป โดยรายละเอียดการไหว้แต่ละพักตร์มีดังต่อไปนี้

พักตร์แรก (พระพักตร์ด้านหน้าของที่ประดิษฐาน)

ขอพรเกี่ยวกับการงานและวิชาการ อาทิ การเรียน การงาน การสอบแข่งขัน รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน และอำนาจบารมี

ของบูชาที่ต้องเตรียม  ธูป 16 ดอก/เทียน 9 เล่ม/ดอกบัว 9 ดอก/น้ำดื่ม 1 ขวด    

พักตร์ที่ 2 (วนซ้ายตามเข็มนาฬิกา)

ขอพรเกี่ยวกับการเงิน อาทิ ทรัพย์สินเงินทอง มรดก อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สิน

ของบูชาที่ต้องเตรียม  ธูป 36 ดอก/เทียน 9 เล่ม/ดอกบัว 9 ดอก/น้ำดื่ม 1 ขวด  

พักตร์ที่ 3 (พระพักตร์ที่อยู่ด้านหลัง)

ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาทิ ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติสนิทมิตรสหาย พี่น้องร่วมสายเลือด รวมไปถึงคู่สัญญา

ของบูชาที่ต้องเตรียม  ธูป 39 ดอก/เทียน 9 เล่ม/ดอกบัว 9 ดอก/น้ำดื่ม 1 ขวด  

พักตร์ที่ 4 (พระพักตร์สุดท้ายที่เหลือ)

ขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ อาทิ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง การขอบุตร การขอสินเชื่อลงทุนต่าง ๆ ตลาดหุ้น

ของบูชาที่ต้องเตรียม  ธูป 19 ดอก/เทียน 9 เล่ม/ดอกบัว 9 ดอก/น้ำดื่ม 1 ขวด  

Tips : การไหว้พระพรหมใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ หากคุณไปไหว้ในช่วงกลางวันแนะนำให้พกครีมกันแดดติดกระเป๋าไปด้วย เพราะแดดเมืองไทยสามารถสร้างผิวไหม้เกรียมให้กับคุณได้ง่าย ๆ เลยทีเดียว

ผ่านไปแล้วกับเนื้อหาสาระสำคัญในการบูชาพระพรหม หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการสักการะบูชาได้บ้าง ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นข้อมูลทิ้งท้ายสำหรับบทความนี้ เป็นเคล็ด(ไม่)ลับที่จะช่วยทำให้การขอพรของคุณมีเปอร์เซ็นต์สมหวังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณไม่ควรไปขอพรพระพรหมในวันพระ เพราะเชื่อกันว่าท่านจะเสด็จไปปฏิบัติธรรมทำให้ไม่ได้ยินคำขอของเรา หรือห้ามนำเนื้อสัตว์ไปถวายท่าน ควรเป็นผลไม้จะดีกว่า หรือแม้แต่เวลาในการไปไหว้พระพรหม กี่โมงถึงจะดีและสมหวัง ในส่วนนี้ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัด แต่ที่นิยมคือช่วงเวลา 06.00 – 11.00 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี สุดท้ายหากต้องการได้รับพรสมดั่งใจหวัง แนะนำให้ขอในสิ่งที่อยากได้เพียงข้อเดียวเน้น ๆ เพื่อให้ท่านเห็นในความมุ่งมั่น รวมถึงความปรารถนาอันแรงกล้า และประทานพรนั้นสู่คุณด้วยเทอญ

ช้อปฟินๆ กับ Shopee 4.4 Crazy Flash Sale รวมไอเท็มดังลดราคาปังที่สุด! มาพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศ ขั้นต่ำ 0 บาทที่ทุกคนรัก! พร้อม Midnight Flash Sale ให้คุณได้เลือกช้อปไอเท็มเด็ดๆ ราคาพิเศษทุกเที่ยงคืน เพลินเพลินไปกับการช้อปของใช้ในบ้านและ Groceries ใน Shopee Supermarket Fair และซื้อเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ในราคาดีที่สุดกับ Shopee Home Expo รีบช้อปด่วน! ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2020 นี้!